Project omschrijving

Doel van Re-Connect coaching:

 • Terug verbinding leggen met klanten, patiënten medewerkers, leveranciers, …
 • Menselijke verstandhoudingen versterken

Deze begint met de ‘training Re-Connect’ maar wordt uitgebreid met vier halve dagen coaching rond

 • Vertrouwen en veiligheid
 • Ontmoeting en betrokkenheid
 • Dialoog en verbondenheid
 • Omgaan met verbondenheid

De Re-Connect coaching (1.5 dagen + 4* 0.5 dagen) is doelgericht, levert geïntegreerde positieve veranderingen op en procesmatige resultaten op langere termijn.

 • Via de Re-Connect coaching worden de vier thema’s van verbindende communicatie op lange termijn deel van uw bedrijfs-DNA. We pakken de struikelblokken voor positieve verandering aan, geven concrete en ervaringsgerichte oefeningen en creëren duurzame effecten. De focus ligt op ontmoeting en betrokkenheid, positieve dialoog en verbondenheid.
 • INHOUD TRAININGSDAG
 • Het stimuleren van ontmoeting, betrokkenheid en verbondenheid met klanten, werkgever en collega’s staat centraal
 • Bespreekbaar maken van moeilijkheden en hoe er positief mee om te gaan
 • Hoe samen omgaan met veranderingen
 • Positieve communicatie en dialoog
 • Concrete acties om mee aan de slag te gaan

TUSSENPERIODE

Tussen trainings- en opvolgdag stimuleren we de deelnemers via digitale opdrachten en op verschillende momenten om met hun persoonlijke actiepunten aan de slag te gaan. Op die manier garanderen we een grotere betrokkenheid en daadkracht.

OPVOLGDAG

 • Evaluatie, opvolging en implementatie van persoonlijke en teamdoelstellingen
 • Welke invloed hebben mijn actiepunten op het gebied van:
  • interne gastvrijheid? (collega’s, werkgever)
  • externe gastvrijheid? (klanten, leveranciers…)

De training is actiegericht op individu en groep en garandeert snelle resultaten op korte termijn.

We focussen op een Good Vibes Only!-verbinding tussen…

medewerker <==> medewerker

medewerker <==> werkgever

medewerker <==> klant, patiënt, gast, …

INHOUD COACHING

In de Re-Connect coaching focussen we ons op vier thema’s van verbindende communicatie.

 • Vertrouwen en veiligheid
 • Ontmoeting en betrokkenheid
 • Dialoog en verbondenheid
 • Omgaan met verandering

Ons doel? We zorgen ervoor dat de vier thema’s op lange termijn deel uitmaken van jouw bedrijfs-DNA.

Hoe gaan we te werk?

In ons coachingtraject pakken we de struikelblokken aan die positieve verandering in de weg staan. Via concrete en ervaringsgerichte oefeningen integreren we positieve verandering en creëren we duurzame effecten. De focus ligt op de ontmoeting en betrokkenheid tot elkaar, het werk en de klant. Op die manier kan de groep in alle vertrouwen en veiligheid werken aan positieve dialoog en verbondenheid.

De coaching is doelgericht, met geïntegreerde positieve veranderingen zowel op individueel als op groepsniveau, en met procesmatige resultaten op langere termijn.

Good Vibes Only!. Dat is wat we achterlaten in de teams.

Gebruikte werkmethoden in Re-Connect

 1. Non-verbaal werken

In deze werkvorm spreken we ofwel niet, ofwel ondersteunen we het gesprek met opdrachten die gericht zijn op voelen en ervaren. We drukken gedachten, gevoelens, indrukken en ervaringen uit met behulp van beeldend materiaal.

Non-verbaal werken kan ideaal zijn voor werknemers die hun gevoelens en problemen moeilijk onder woorden kunnen brengen, of hun problemen goed wegpraten.

Non-verbale werkvormen zijn uiterst geschikt om de groepsdynamiek en het procesgericht werken binnen bedrijven te bevorderen. We spreken er de volgende vaardigheden mee aan en ontwikkelen ze:

 • creatief denken,
 • probleemoplossend vermogen,
 • communiceren,
 • samenwerken,
 • sociale vaardigheden.
 1. Verbindende communicatie

Verbindende communicatie – gebaseerd op het model van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie – is een krachtige, effectieve en respectvolle manier van communiceren. Daarom gebruiken we de methode ook in Re-Connect. Het stelt mensen in staat om op te komen voor wat zij belangrijk vinden en tegelijk rekening te houden met de ander. Men behoudt de verbinding met zichzelf én de ander, kan problemen bespreken en oplossingen vinden waarover iedereen tevreden is.

Verbindende communicatie stimuleert:

 • verbinding,
 • vertrouwen,
 • samenwerking,
 • persoonlijke groei,
 • het vermogen empathisch te luisteren.
 1. Sociale cohesie

Sociale cohesie is de mate waarin mensen in gedrag en beleving betrokken zijn tot elkaar en hun gemeenschappelijke context, zoals collega’s op het werk.

Het delen van gewoonten, doelen, hobby’s, wensen, talenten en dergelijke zorgt voor een zekere mate van sociale cohesie. Men identificeert zich met elkaar en/of voelt zich met elkaar verbonden. Ontmoeting en herkenning zijn belangrijke troeven die zorgen voor dialoog.

Werken aan sociale cohesie op de werkvloer is een heel krachtig instrument:

 • het creëert vertrouwen, veiligheid en (h)erkenning,
 • doet groepssolidariteit ontstaan,
 • levert vertrouwensvolle relaties op,
 • bevordert het welbevinden van elk individu in een groep,
 • zorgt bij veranderingen voor blijvende verbondenheid tot elkaar en de gemeenschappelijke context.

Meer info over aparte Re-Connect training.